Hva er en frivillig sentral?

 

Litt om opprinnelsen til frivillig sentralene
De første frivillighetssentralene startet opp som en prøveordning i 1991. Dette kom til etter en idédugnad der sosialdepartementet inviterte frivillige organisasjoner på det sosiale og humanitære feltet til å komme med ideer til hvordan løse fremtidens omsorgsoppgaver. Det ble etter forsøksperioden oppsummert med at frivillighetssentralene var et godt virkemiddel for å utløse frivillig innsats.
I Norge er det i dag 390 frivillig sentraler fordelt på 320 kommuner, og alle er organisert litt forskjellig. Felles for sentralene er at det skal være en lokal møteplass åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig arbeid, uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. Sentralene skal utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen og skal væreaktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø, koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. Det skal være et kontaktpunkt mellom enkeltpersoner, lag, organisasjoner og det offentlige, og sentralene skal jobbe for å fremme det frivillige arbeidet. Sentralen skal til en hver tid jobbe ut ifra de lokale behov og er i dag ofte videreformidler av forskjellige tjenester og et resurssenter for frivillig aktivitet. Sentralens arbeid skal ikke på noe område være en del av eller en erstatning for det offentlig hjelpeapparat, men det skal være et supplement og en støttefunksjon. Sentralens initiativ bør heller ikke på noe punkt konkurrere med andre organisasjoner.
Frivillighetssentralene er delt inn i tre aktivitetsprofiler:
Hjelpesentralen- som har en relativ smal orientering mot praktisk hjelp og sosiale tiltak. Hovedoppgaven er å koordinere hjelpetrengende og frivillige, og har i hovedsak ”en-til-en” tjenester
Møteplass sentralen- har stor bredde i sosiale omsorgstiltak. Har en bred aktivitetsprofil og ser på seg selv som nettverksbyggende. Her vektlegges gjensidighet og likeverd. Organiserer aktiviteter i egen regi og sammen med andre.
Nærmiljøsentralen- retter innsatsen mot hele lokalbefolkningen og ser sentralen som en drivkraft for å skape levende lokalmiljø. Skiller ikke mellom frivillig og bruker, men ser alle som deltakere i prosjekter for lokalmiljøets beste. Målsetningen er å skape levende lokalmiljøer og på den måten forbedre folks livskvalitet.
2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger